Data onmisbaar bij sturen op leefbaarheid

15 maart 2021 door Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

Elke woningcorporatie werkt aan het verbeteren van leefbaarheid in kwetsbare buurten en leefbaarheid. Maar vaak stuurt men niet vanuit heldere doelen en heeft de corporatie ook de data niet op orde om goed te kunnen sturen op het verbeteren van leefbaarheid. En dat kan echt anders.

Er zijn voldoende mogelijkheden om data te verkrijgen die meer inzicht geven in hoe het er op wijk- en buurtniveau voorstaat op het gebied van leefbaarheid. Allereerst kan de woningcorporatie zelf meer werk maken van het hebben van voldoende data. Maar dat vergt wel een extra inspanning. De standaarddata die iets zegt over de status van een buurt of wijk is er meestal al. Denk daarbij aan mutatiecijfers, de leegstandcijfers, cijfers betreffende huurachterstand en zelfs ontruimingen, mutatiekosten (en schade) en natuurlijk of een buurt of wijk wel of niet populair is bij woningzoekenden. Hoe belangrijk deze cijfers ook zijn, ze geven slechts een beperkt beeld van een wijk of buurt op het gebied van leefbaarheid. Meer eigen data is nodig.

Dat zou data kunnen zijn vanuit tevredenheidsonderzoeken bij huurders (geven een beeld welke buurten en wijken impopulair zijn), maar ook de vetrekkende huurders kunnen data opleveren. Bijvoorbeeld door hen goed uit te vragen inzake hun verhuisredenen en deze te verwerken in scorelijsten op wijk- en buurtniveau. Ook kan het verzamelen van data inzake overlastzaken een belangrijke toevoeging zijn aan de dataverzameling. En de eigen medewerkers kunnen hun mening geven over welke buurten en wijken zij als aandachtsgebieden benoemen (hoewel dit subjectieve data is, die dan ook nooit bepalend zal zijn voor beleidskeuzes, kan het interessant zijn om het subjectieve beeld te vergelijken met het beeld dat uit objectieve data ontstaat.

Naast interne data kan de woningcorporatie ook externe data verzamelen om het beeld aan te vullen met informatie die men zelf niet in heeft. Denk hierbij aan data inzake de demografische samenstelling op wijk- en buurtniveau, inkomens- en opleidingsgegevens en zelfs criminaliteitscijfers. Blue-Mountain biedt via een abonnement deze data op een bruikbare manier aan zodat sturen op leefbaarheid verrijkt wordt met van waarde zijnde externe data.

Sturen op leefbaarheid hoeft dus zeker niet op “ onderbuikgevoel “ plaats te vinden. Er kan voldoende interne en externe data beschikbaar komen, de basis om ook te gaan sturen op tastbare doelen op het gebied van leefbaarheid.                 

Wij gebruiken cookies.