Inzet van big data bij woonruimteverdeling

Image (7)

22 maart 2021

Met een tekort van inmiddels ruim 300.000 woningen, is de schreeuw om huizen de laatste jaren alleen maar sterker geworden. Het eerlijk verdelen van dit schaarse aanbod is daarom essentieel. Hoe zorg je daar als woonruimteverdeelplatform op een goede manier voor? CorporatieGids.nl sprak hierover met Rian Rommens, Coördinator bij Klik voor Wonen.

Klik voor Wonen biedt woningzoekenden in de regio West-Brabant de mogelijkheid om via één portaal te reageren op sociale huurwoningen. “Het doel is woningzoekenden daarbij zo goed mogelijk te informeren en faciliteren,” begint Rian. “Klik voor Wonen werkt in opdracht van de deelnemende verhuurders. Ook hen willen we systeemtechnisch zo goed mogelijk faciliteren. Het delen van kennis en ervaringen en inspelen op de mogelijkheden om te verbeteren, vinden we daarom erg belangrijk.”

Van samenwerking naar platform

Rian is zelf inmiddels zo’n 26 jaar actief bij Klik voor Wonen. Op de vraag wat volgens haar de belangrijkste ontwikkelingen zijn die ze heeft meegemaakt, vertelt ze: “Tussen 2012 en 2016 zijn we van een samenwerking tussen drie Bredase woningcorporaties uitgegroeid tot een platform voor heel West-Brabant. Naast sociale verhuurders neemt hier bijvoorbeeld ook een zorgpartij aan deel. Als we iets recenter kijken, vind ik de proef omtrent conversational chat een belangrijke ontwikkeling. Hiermee geven we woningzoekenden een laagdrempelig kanaal om hun vragen te stellen en direct antwoord te krijgen.”

Faciliteren van woningzoekenden

Klik voor Wonen is het platform waar de deelnemende verhuurders hun woningen op aanbieden, maar dat maakt Klik voor Wonen volgens Rian geen organisatie op afstand. “Ons bestuur wordt gevormd door de manager Wonen van de deelnemers. Daarnaast is er regelmatig overleg met de teamleiders die samen de Adviesgroep vormen en de kerngebruikers die de Beheergroep vormen. Het belang van de goede informatie aan en het goed faciliteren van woningzoekenden staat voor alle partijen centraal. Omdat we niet op afstand van elkaar opereren, is al snel duidelijk of we met de juiste dingen bezig zijn. Bovendien bevragen wij woningzoekenden met regelmaat naar hun verwachtingen en behoeften, zodat we daarop kunnen inspelen.”

Schaars aanbod eerlijk verdelen

Uiteindelijk is de essentie het eerlijk verdelen van het schaarse aanbod, vertelt Rian. “Die essentie is nog steeds hetzelfde als toen ik begon, maar de wereld eromheen is wel veranderd. Bijvoorbeeld door wet- en regelgeving – denk aan de wet Passend Toewijzen of de verhuurdersheffing – wat zeker invloed heeft op de beschikbaarheid van woningen. Daarnaast is de maatschappij ook anders en hebben we in toenemende mate te maken met maatwerk, bijzondere doelgroepen en taakstellingen.”

Breder beeld creëren

Om deze uitdagingen hoofd te bieden, is de inzet van nieuwe technologieën als big data onontbeerlijk. “We realiseerden ons dat we met een databasehistorie van ongeveer tien jaar én een zeer groot woningzoekendenbestand een schat aan geanonimiseerde data in huis hebben. Daar willen we de komende periode de voorspellende waarde van benutten. Big data betekent voor ons het inzetten van tools om gegevens uit verschillende bronnen – zoals het CBS –te koppelen met onze eigen data. Zo creëer je een breder beeld dan wanneer je alleen naar eigen gegevens kijkt. Bijvoorbeeld door data te gebruiken om de woningzoekenden in beeld te krijgen die écht het beste passen bij een woning. Of inzage krijgen in de nood van woningzoekenden die zich niet direct bij ons melden, bijvoorbeeld omdat ze de weg niet weten of niet in beeld komen met actief zoekgedrag.”

Feiten

De uitkomsten bij het gebruik van big data worden nu al gebruikt in het overleg met de gemeenten, vertelt Rian. “Bijvoorbeeld bij het bespreken van een huisvestingsverordening. Het grote voordeel daarvan is dat je geen beslissingen maakt op basis van een onderbuikgevoel of emotie, maar echt met feiten aankomt.”

Open houding

Om gebruik te maken van big data is een goede partner volgens Rian essentieel. “Je hebt een partij nodig die met jou de verkenning aanpakt en een hoop technische know how heeft hoe te koppelen en te visualiseren. Je moet met een open houding naar big data kijken en je laten verrassen door wat mogelijk is en de uitkomsten die je krijgt. We stelden bijvoorbeeld een vraag over de verhuisbewegingen; hoeveel mensen verhuizen binnen hun eigen gemeente, binnen West-Brabant of komen van buiten de regio? Als je die afzet tegen de CBS-cijfers, krijg je met de betreffende gemeenten een andere discussie dan wanneer je alleen naar de cijfers van de recente verhuren kijkt.”

Reacties en verhuisstromen

Klik voor Wonen heeft in Blue-Mountain deze partner gevonden. Rian: “Blue-Mountain is een deskundige partij die de kennis en ideeën heeft om ons te faciliteren in onze zoektocht binnen big data. We maken onder andere gebruik van hun eerdergenoemde verhuisstromendashboard, maar ook van hun reactiemonitor. Met deze monitor willen we reactiepatronen van woningzoekenden in beeld brengen. Wanneer reageren woningzoekenden heel breed en wanneer en waarom besluiten ze hun zoekgedrag te verfijnen? Met de uitkomsten kunnen we de woningzoekenden in de toekomst nog beter advies op maat geven over hoe ze de meeste kans hebben bij het reageren.”

Creatieve oplossingen

“Wat betreft de toekomst in relatie tot het inzetten van big data, verwachten we meer voorspellende mogelijkheden zodat we de groei van het aantal ingeschrevenen beter kunnen inschatten,” blikt Rian vooruit. “Zo kunnen we zien wanneer de diverse groepen woningzoekenden actief worden in het zoeken naar woonruimte, waardoor de verhuurders beter hun strategisch voorraadbeleid kunnen bepalen. Maar ook in het algemeen is er op het gebied van woonruimteverdeling veel beweging, zoals het met Aedes verkennen van meer landelijke samenwerking. Toch zal de voorraad beschikbare woningen nog jaren schaars blijven. Omdat er weinig nieuwbouw aan de voorraad zal worden toegevoegd, moet er gezocht worden naar creatieve manieren om beweging op de sociale huurwoningmarkt te bereiken. Zo zijn we bijvoorbeeld het afgelopen jaar gestart met de mogelijkheid tot woningruil zodat twee huishoudens meer passend kunnen wonen zonder dat ze lang op een wachtlijst moeten staan. Met zulke oplossingen willen we het schaarse aanbod ook in de toekomst op een eerlijke manier blijven verdelen.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Klik voor Wonen

Blue-Mountain is een deskundige partij die de kennis en ideeën heeft om ons te faciliteren in onze zoektocht binnen big data.

"Blue-Mountain is een deskundige partij die de kennis en ideeën heeft om ons te faciliteren in onze zoektocht binnen big data."

Wij gebruiken cookies.